Uitvoering

Na alle voorbereidingen is het tijd voor de uitvoering. Hierbij wordt gemonitord of het beheer het gewenste effect heeft.

De beschreven stappen vormen gezamenlijk een cyclus. Tijdens de uitvoering van het beheer is het van belang om te monitoren of de toegepaste beheerstrategie wel het juiste resultaat oplevert. Als dit niet het geval is, moet het beheer worden aangepast. Misschien is er aanvullend onderzoek nodig of moet men overgaan tot een andere aanpak.

Beheermodellen

Een beheermodel is een model dat voor een bepaald type landschap in hoofdlijnen weergeeft wat de meest gewenste situatie (beheerdoel) is, met welke bedreigingen men rekening moet houden en welk beheer nodig is om het landschap of het object in stand te houden. Het Handboek cultuurhistorisch beheer bevat diverse beheermodellen voor diverse typen landschappen en landschapselementen: van boerenerf tot vloeiveld. Het handboek is hier te downloaden:

Daarnaast zijn er diverse publicaties beschikbaar via Probos over het beheer van cultuurhistorische elementen of groene aspecten van cultuurhistorisch beheer. Denk aan onderwerpen als historische boselementen, boswallen en beplantingen op verdedigingswerken. Deze publicaties zijn verkrijgbaar via de website van Probos.

Financiering

Lees meer over de financiering van cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit op de Handreiking erfgoed en ruimte.