Top-100 Historische Geografie

Op deze website staan objecten, landschappen en landschapselementen, die gezamenlijk het verhaal vertellen over hoe de mens het Nederlandse landschap heeft vormgegeven. 

De Top-100 is systematisch opgezet naar type gebruik, selectiecriteria en geografische spreiding. In de Top-100 zijn de volgende functies onderscheiden: agrarisch grondgebruik (inclusief nederzettingen), delfstoffenwinning, waterstaat, verkeer, defensie, recreatie en internationaal zeldzame landschapselementen. De Top-100 is aan de hand van een aantal selectiecriteria en afwegingen samengesteld. De makers van de lijst pretenderen geen volledigheid. De selectie is niet uitputtend, maar heeft als doel om de waarde van het Nederlandse cultuurlandschap onder de aandacht te brengen.

Wat levert het op

De Top-100 Historische Geografie heeft een aanjaagfunctie. De lijst met landschappen en elementen heeft geen wettelijke status, maar is samengesteld door een groep historisch-geografen om de aandacht te vestigen op elementen en patronen in het Nederlandse cultuurlandschap die onze aandacht verdienen. Ook de historische geografie als vakgebied treedt met deze website voor het voetlicht. Beleidsmedewerkers bij overheden kunnen de Top-100 raadplegen om te zien welke landschappen binnen hun grondgebied bescherming nodig hebben. De lijst is ook bedoeld om een discussie aan te zwengelen. De samenstellers nodigen de gebruikers dan ook uit om met suggesties en aanvullingen te komen.

Gebruik van de Top-100

Deze lijst is voor beleidsmakers ruimtelijke ordening bij overheden, erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de gebieden in Nederland die iets vertellen over de manier waarop de mens zijn omgeving in het verleden naar zijn hand heeft gezet. De website is voor iedereen toegankelijk. Op de site zijn alle geselecteerde gebieden in woord en beeld op een rij gezet. Het is ook mogelijk om op locatie te zoeken door de overzichtskaart te raadplegen. 

Bekijk hier de Top-100 Historische Geografie.

Door wie

De top-100 is samengesteld door een werkgroep van historisch-geografen onder de coördinatie van de Dr. A.A. Beekman Stichting.