Opleidingen

De laatste jaren is er een groeiende samenwerking tussen vakdisciplines. Verschillende universiteiten en hogescholen bieden dan ook multidisciplinaire opleidingen aan.

In het domein van cultuurlandschap is een grote hoeveelheid professionals actief. Denk aan historisch geografen, stedenbouwers, planologen, archeologen en bouw- en architectuurhistorici. Er zijn veel universiteiten en hogescholen die deze opleidingen in hun programma hebben. Hieronder zijn de studies met een multidisciplinair karakter op een rij gezet.

Multidisciplinair onderzoek en onderwijs

Kenniscentrum Landschap (Rijksuniversiteit Groningen)

In het Kenniscentrum Landschap (Centre for Landscape Studies) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staan onderzoek, opleiding en kennisoverdracht op het gebied van het Nederlandse en Europese cultuurlandschap centraal. Dit opleidingscentrum richt zich niet alleen op de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap, maar ook op de actualiteit en de toekomst. Met dit kenniscentrum wil de RUG inspelen op het sterk toenemende belang van het landschap in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat.

Wageningen University

Het Wageningen University & Research Centre richt zich specifiek op thema’s als gezonde voeding en de leefomgeving. Wageningen University biedt in totaal 20 masteropleidingen aan. Zo kunnen studenten de bachelor Bos- en Natuurbeheer volgen. Hier worden ze opgeleid om bos- en natuurgebieden te beheren. Een andere opleiding die op het programma staat is Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning waar studenten worden opgeleid om het landschap van de toekomst vorm te geven.

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

De Faculteit der Letteren van de VU is de enige faculteit in Nederland met een interdisciplinaire masteropleiding op het gebied van het erfgoed in ruimtelijke zin, die het spanningsveld tussen behoud en vernieuwing aan de orde stelt. Archeologen, architectuurhistorici, historici en historisch geografen ontrafelen tijdens deze masteropleiding gezamenlijk de sporen van het verleden. Hierbij staat de opgave om erfgoed een plaats te geven in moderniseringsprocessen centraal.

Centre for Global Heritage and Development

Het Centre for Global Heritage and Development is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen drie universiteiten: Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De onderzoekswerkgroep betrekt ontwikkelingen uit het politieke-, maatschappelijke-, technische-, archeologische-, landschappelijke- en ruimtelijke ordeningswerkveld bij het onderzoek naar erfgoed. Hierbij zijn drie thema’s leidend: ‘Bedreigd erfgoed’, ‘Erfgoed en ruimte’ en ‘Erfgoed en identiteit’. Het Centre is onder meer initiatiefnemer van het tweemaandelijkse Rescape Colloquium en van het Journal of European Landscapes.

Meer opleidingen