Koepel- en netwerkorganisaties

Er zijn allerlei koepels, brancheorganisaties en netwerkverenigingen actief die zich op een of andere manier met het cultuurlandschap bezighouden.

De onderstaande organisaties richten zich op uiteenlopende vakgebieden. Denk hierbij aan stedenbouw, landschapsarchitectuur, planologie, het behoud van natuurterreinen en landschapsonderzoek.

Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum dat een bijdrage wil leveren aan een betekenisvolle bouwcultuur in Nederland door het opdrachtgeverschap te verbeteren. Dit gebeurt door verbindingen te leggen tussen opdrachtgevers, (ontwerpende) opdrachtnemers, overheden en andere betrokken partijen. De bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken van ingenieurs en vooral het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte.

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP)

De BNSP behartigt de belangen van stedenbouwkundigen en planologen. Het doel van de beroepsvereniging is om een goede kwaliteit van de ruimtelijke inrichting zowel in stedelijk als landelijk gebied, te stimuleren. De BNSP richt zich op de ontwikkeling, professionalisering en profilering van de vakgebieden stedenbouw en planologie. De vereniging biedt hiervoor een ontmoetingsplaats en een platform voor haar leden.

Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is de vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en hebben daarmee te maken met voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatie. De FPG behartigt de belangen van haar leden en biedt een netwerk voor kennisdeling.

Heemschut

Erfgoedvereniging Heemschut is een particuliere vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten. Naast monumenten richt de organisatie zich in toenemende mate op het historisch cultuurlandschap en dan vooral het stedelijk landschap. De vereniging komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw.

Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC)

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap biedt een platform voor overleg en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het cultuurlandschap. Het doel van het NHC is om de sterk versnipperde groep van personen en instellingen die zich in hun dagelijkse werk of in hun vrije tijd bezighouden met onderzoek, beleid en educatie op het gebied van het historische Nederlandse cultuurlandschap met elkaar in contact te brengen. Het NHC organiseert regelmatig netwerkdagen. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert het Netwerk tenminste 2 keer per jaar een Platform Landschap, bij de Rijksdienst in Amersfoort.

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL)

De NVTL is een beroepsvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten en zet zich in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. De vereniging biedt een netwerk voor kennisuitwisseling en behartigt de belangen van partijen die binnen het vakgebied werkzaam zijn. Daarnaast stimuleert de NVTL de vakontwikkeling en brengt opdrachtgevers en bureaus met elkaar in contact.

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

OBN is een kennisnetwerk dat zich bezighoudt met het beheer, behoud en herstel van bos en natuur in Nederland door middel van het toegankelijk maken en delen van kennis. Binnen het netwerk werken terreinbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers samen om beheerproblemen het hoofd te bieden. Het netwerk wordt gevormd door 7 op landschapsniveau georganiseerde deskundigenteams en de expertisegroep Fauna.

Stichting Probos

Stichting Probos wil door middel van praktijkgerichte kennisontwikkeling en innovatie bijdragen aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens binnen en buiten Nederland. Hiervoor ontwikkelt Probos nieuwe kennis, methoden en producten en deelt deze kennis met betrokken personen en organisaties. Denk hierbij aan bosbeheerders, rentmeesters, adviseurs, beleidsmakers, recreatieondernemers en houtverwerkers.

Vereniging bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit en De12Landschappen hebben gezamenlijk de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren opgericht. Ook het Ministerie van Defensie is aangesloten bij de vereniging. De leden van de vereniging bezitten gezamenlijk bijna 70% van het Nederlandse bosareaal en 90% van het Nederlandse natuurareaal. De VBNE zet zich ervoor in dat eigenaren hun gebieden professioneel kunnen beheren.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich ervoor in om de agrarische Nederlandse cultuurgeschiedenis zichtbaar te houden. Daarnaast pleit de vereniging voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap. Volgens de VNC heeft Nederland de morele plicht om een aanzienlijk deel van de voedselproductie op eigen grondgebied te produceren. Deze agrarische productielandschappen moeten ook ruimte bieden aan andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.

Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO)

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek is een vereniging voor professionals en wetenschappers die zich bezig houden met landschapsonderzoek. De WLO behartigt het belang van het landschapsonderzoek en de landschapsecologie in het bijzonder. Dat gebeurt in werkgroepen, op studiedagen, excursies en in het tijdschrift Landschap.