Kaart wederopbouwgebieden

Deze kaart toont rijksmonumenten uit de periode 1940-1965 en 30 wederopbouwgebieden die vanwege hun cultuurhistorische waarde van nationaal belang zijn.

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer. Lees meer over de wederopbouw in het dossier stedenbouw.

30 aandachtsgebieden

Op basis van onderzoek naar de wederopbouwperiode is een lijst van ruim 250 gebieden uit de periode 1940-1965 opgesteld. Uit deze lijst zijn 30 gebieden geselecteerd die vanwege hun cultuurhistorische waarde van nationaal belang zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen 3 gebiedstypen:

  • wederopgebouwde kernen (herstel oorlogsschade);
  • naoorlogse woonwijken;
  • landelijk gebied.

De kaart toont de situatie van de 30 gebieden in 1930, 1970 en 2010. Wanneer er sprake is van oorlogsschade (de wederopbouwkernen) is er ook een schadekaart opgenomen die de situatie in 1945 laat zien.

Wat levert het op

In het kader van stedelijke vernieuwing staat de architectuur en stedenbouw uit deze periode steeds vaker onder druk. Ook op het platteland staan (grote) veranderingen voor de deur: schaalvergroting als gevolg van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de forse afname van het aantal agrarische bedrijven. Deze kaart helpt gemeenten om de kernkwaliteiten van wederopbouwgebieden en -gebouwen te behouden en waar mogelijk te versterken.

Gebruik van de kaart

De kaart is bedoeld voor beleidsmakers, erfgoedspecialisten en andere geïnteresseerden en is toegankelijk als GIS-bestand. Deze kaart is ook als view- en een downloadservice (WMS en WFS) beschikbaar. Informatie hierover is te vinden in het Nationaal Georegister.

Bekijk hier de HTML-versie van de wederopbouwgebiedenkaart.

Door wie

Deze kaart is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte