Kaart groen erfgoed

Deze kaart bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek.

In de Kaart groen erfgoed zijn de volgende thema’s bijeengebracht:

 • Landschappelijk groen erfgoed bevat landschapselementen met autochtone bomen en struiken, van voor 1850. De rode gebieden omvatten door veldanalyse gedurende decennia geïnventariseerde landschappen met oude boskernen, houtwallen en heggen. De blauwe gebieden zijn tot stand gekomen door kaartanalyse en geven een trefkans op bovengenoemde elementen.
 • Bosstatistiek uit 1938-1942: Staatsbosbeheer heeft in de periode 1938-1942 het totale bosareaal van Nederland in kaart gebracht. De kaart laat niet alleen een gedetailleerde inventarisatie van bosgebieden en boomsoorten zien, maar ook heide, zandverstuiving, veen/moeras, meren en plassen, kwelders en laanbeplanting. De kaart is ingedeeld naar boomsoort en ouderdom:
  • naaldhout ouder en jonger dan 25 jaar;
  • loofhout (eiken, beuken, iep ) ouder en jonger dan 40 jaar;
  • populieren ouder en jonger dan 40 jaar.
 • Buitenplaatsen: deze kaart toont een overzicht van alle rijksbeschermde buitenplaatsen in Nederland met beschermde groenaanleg zoals tuinen en parken.
 • Nationale parken: deze kaart bevat de 20 nationale parken.
 • Eendenkooien: deze kaart laat alle 205 in het landschap overgebleven eendenkooien zien.

Wat levert het op

Groen erfgoed is kwetsbaar en historische landschapselementen worden steeds zeldzamer. Naar schatting is er van het areaal aan historische landschapselementen (ontstaan of aangeplant voor 1850) met autochtone bomen en struiken minder dan 3% over. Door veranderingen in het landschap is de helft van de ongeveer 100 autochtone struik- en boomsoorten een zeldzaamheid geworden. De kaart brengt gebieden in beeld waar deze soorten nog wel te vinden zijn en helpt zo om verantwoorde keuzes te maken in het beheer en behoud van deze cultuurlandschappen.

kaartbeeld uit de handleiding
Klik op de afbeelding om een korte handleiding van de kaartviewer
te openen (PDF, 2,6 MB)

Gebruik van de kaart

Deze kaart is voor landschapsbeheerders, erfgoedprofessionals, beleidsmakers, landschapsontwerpers en geïnteresseerde bewoners. Bij de kaart ‘oud bos’ hoort ook een uitgebreide toelichting, de Atlas van het landschappelijk groen erfgoed in Nederland. De kaart is ook als view- en een downloadservice (WMS en WFS) beschikbaar. Informatie hierover is te vinden in het Nationaal Georegister.

Door wie

De kaart ‘Oud bos’ is ontwikkeld door Bert Maes in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kaart is onderdeel van een serie thematische kaarten, die momenteel volop in ontwikkeling is. Deze digitale atlas omvat kaartmateriaal met informatie over de genese en ordening van de Nederlandse cultuurlandschappen en de daarin voorkomende karakteristieke structuren en elementen. Deze themakaarten worden op deze website gepubliceerd, zoals de Agrarische landschappenkaartKaart van de verstedelijking en de Kaart van verdedigingswerken.

In ontwikkeling

De kaart Groen Erfgoed wordt binnenkort verder uitgebreid met kaartlagen over onder meer monumentale bomen, pingo-ruïnes en pest-/geriefbosjes.