De Rijksoverheid

De Rijksoverheid maakt beleid op het gebied van cultuur, ruimtelijke ordening, landbouw en natuur. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over 3 ministeries.

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het natuur- en landbouwbeleid is in handen van het ministerie van EZ. Hier wordt beleid geformuleerd voor een gezonde natuur en het behoud van de biodiversiteit. Ook het landbouwbeleid valt onder het Ministerie van EZ. Het Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie is hierbij leidend.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Het Ministerie van IenM zorgt voor de ruimtelijke ordening in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. In de ruimtelijke ordening van de rijksoverheid ligt de nadruk op nationale ruimtelijke belangen zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het Ministerie van OCW schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur. Het gaat om cultuur in de volle breedte: van (kunst)collecties, monumenten, archeologie tot cultuurlandschap. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit die het ministerie samen met de dienst ontwikkelt.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet onderzoek, geeft informatie, toetst beleid en adviseert op het gebied van cultuur. Cultuurlandschap is een van de pijlers waar de Rijksdienst zich op richt. Lees hier meer over de taken van de Rijksdienst op het gebied van cultuurlandschap.

Rijksadviseur Landschap en Water

De Rijksadviseur voor Landschap en Water is aangesteld door het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De Rijksadviseur heeft een eigen takenpakket en als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke thema’s. Het huidige Rijksadviseurschap wordt bekleed door landschapsarchitect Eric Luiten.

Zie Terreinbeherende organisaties voor meer informatie over de werkzaamheden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, Waterschappen en Rijkswaterstaat.