Netwerkdag Historisch Cultuurlandschap: Beekherstel en Cultuurhistorie

03 november 2017, 09:30 - 17:00 | Informatiecentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, Renkum

Nadat de beken in de jaren zestig van de vorige eeuw veelal rechtgetrokken zijn, vraagt het waterbeheer van de 20ste eeuw een andere benadering. 

De Waterschappen staan voor de enorme opgave om 5000 kilometer beek in  ‘goede toestand'  te brengen. Om precies te zijn: in een ‘goede chemische toestand' én een ‘goede ecologische toestand' (GET). Hierbij wordt gekeken naar biologische componenten, naar fysisch-chemische parameters en naar de hydromorfologie.

Beken behoren tot het cultuurlandschap, kennis van het historisch beeksyteem, de biografie van het beekdal, is informatie die niet mag ontbreken bij de voorbereiding van beekherstelprojecten. 
We hebben sprekers uitgenodigd die het onderwerp beekherstel zowel vanuit het perspectief van de waterschappen als vanuit het cultuurlandschap belichten.

Opgeven: U kunt zich opgeven middels deze link.

Uw opgave wordt definitief als wij €35,- (studenten €25,-) ontvangen hebben op de bankrekening van Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap:  NL15 TRIO 0786 7731 70  o.v.v. netwerkdag 2017 + uw naam.

Programma

09:30  Welkom dagvoorzitter Henk Baas
09:40 Key Note Hans Renes, voorzitter van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap en Hoogleraar Historische Geografie aan de Universiteit Utrecht: introductie op het onderwerp van deze dag.
10:10 Jac Hendriks, DB lid Waterschap De Dommel: Kaderrichtlijn Water (KRW) en cultuurhistorie. Met ‘Natuurlijk Water’ en ‘Mooi Water’ in zijn portefeuille heeft Hendriks in zijn dagelijkse bestuurswerk bijna altijd te maken met de combinatie van natuur- en waterdoelen enerzijds en recreatie en landschap anderzijds. Vaak wordt die combinatie gezien als spanningsveld, maar volgens Hendriks biedt het juist ook veel kansen. Mede daarom wil Hendriks in het RCE-Stowa-project ‘Beekherstel en Erfgoed’ optreden als ambassadeur naar de wereld van bestuur en uitvoering.
10:40 Uko Vegter, van huis uit hydro-ecoloog, nu hoofd Natuur en Landschap bij Stichting Het Drentse Landschap en lid van het OBN-deskundigenteam Beekdallandschap: Kansen voor beekdalherstel in historische context. Aan de hand van enkele Drentse casussen wordt getoond welke rol de cultuurhistorische context heeft in de voorbereiding en uitvoering van beekdalherstel.
11:10 koffie / thee
11:40 Jan Neefjes, historisch geograaf: Het Renkums Beekdal, een beknopte historisch geografische schets.
12:10 Cees Kwakernaak,fysisch geograaf en oud medewerker van Alterra: de opgaven rond water en natuur in het Renkums Beekdal.
12:20 Gerard van Veen, projectleider Waterschap Vallei en Veluwe: Het Renkums Beekdal: de uitvoering.
12:40 Lunch
13:20 Vertrek excursies onder leiding van o.a. Jan Neefjes, Cees Kwakernaak, Gerard van Veen, Dré van Marrewijk.
14:30 terugkomst wandeling: thee
15:00 Harm Smeenge:  ‘niets in het landschap is toevallig’, Voor zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen reconstrueert hij de geschiedenis van het landschap rondom de Dinkel en de stuwwallen. Daarbij ontwikkelt hij in feite een nieuw vakgebied: de historische ecologie. Hij combineert aardkunde, ecologie en cultuurhistorie over een tijdsdiepte van 10.000 jaar.  Alles is tot stand gekomen door de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving en daar werd al in de prehistorie goed over nagedacht. Het in beeld brengen van de verbanden geeft identiteit en karakter aan een gebied. Het levert naast een overzicht van de landschapsgeschiedenis een goede basis voor ontwikkelingen in de toekomst.
15:30 Hans de Mars, Senior adviseur ecohydrologie, ecologie & waterkwaliteit bij Royal Haskoning: Watermolenlandschappen.
Centraal in de presentatie van Hans de Mars staat de vraag of en, zo ja, hoe cultuurhistorische relicten een bijdrage kunnen leveren in het oplossen van wateropgaven. Hierbij kan gedacht worden aan beekherstel en de klimaatopgave, waarbij het inrichten van gebieden voor waterberging en het reduceren van piekafvoeren belangrijke onderwerpen zijn. Het onderzoek van De Mars richt zich op het landschappelijke systeem van watermolens.
16:00 Einde lezingenprogramma, borrel

 

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.